top of page

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 

 

Conform Statutului AORR, capitolul III, condițiile sunt următoarele :

 

CAP.III MEMBRII AORR - MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE Şl PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU

 Art.8. (1) AORR este constituită din membri, membri de onoare, membri susținători și membri asociați.

(2) Membrii AORR pot fi generali și ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari proveniți din toate categoriile de forțe ale armatei și celelalte structuri ale sistemului național de apărare care au această calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îndeplinesc criteriile statutare şi s-au înscris în AORR. Generalii și ofițerii membri AORR care trec în retragere își pot păstra calitatea de membri ai asociației, cu avizul Consiliului Director.

(3) Membrii de onoare sunt personalități marcante  ale vieții  publice care sprijină AORR în realizarea obiectivelor sale şi contribuie la creșterea prestigiului acesteia.

 (4) Membrii susținători pot fi persoane fizice si juridice care sprijină, în mod substanțial, AORR, contribuind din punct de vedere material, financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului şi a obiectivelor acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei sunt invitaţi la activităţile organizate de AORR. Această calitate se atribuie de către Consiliul Director.

(5) Membrii asociați pot fi maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în rezervă, precum și rezerviști voluntari.

Art.9. Calitatea de membru al AORR  și  calitatea de membru asociat  se acordă de către Consiliului Director pe baza cererii de înscriere prin care solicitantul declară că este de acord cu prevederile statutului și celelalte reglementări specifice, a livretului militar/legitimației de rezervist, precum și pe baza dovezii de achitare a cotizației.

Art.10. (1) Calitatea de membru al AORR se pierde la cerere sau prin excludere.

(2) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al AORR acele fapte care, direct sau indirect sunt îndreptate împotriva intereselor naţionale ale României, NATO și UE, precum şi împotriva democraţiei, drepturilor universale ale omului, ori propagă xenofobia, şovinismul, rasismul, intoleranţa religioasă şi extremismul de orice fel.

(3) Sunt excluși prin decizie a Consiliului Director membrii AORR care:

a) nu respectă Statutul AORR;

b) sunt condamnaţi, prin sentinţă judecătorească definitivă la pedepse privative de libertate;

c)  nu plătesc timp de un an cotizaţia;

d) aduc prejudicii materiale și morale AORR;

e) fac declarații publice în numele AORR, fără acordul organelor de conducere.

 

La inscriere, se solicită:

  • cerere de înscriere ( se poate descărca din cadrul paginii "DOWNLOAD" )

  • copie după legitimația militară/ livretul militar;

  • dovada de achitare a cotizației astfel:

 

1. În contul   Beneficiar: Asociatia Ofițerilor în Rezervă din România

    Adresa: Str.Theodor Speraţia, Nr.106, Bl. S24, Sc.2, Et.1, Ap.34, S.2, Bucuresti.

    CUI : 16755200

    COD IBAN: RO58 RNCB 0071 0037 4496 0001

    BANCA: BCR , Ag. Plevnei

    FELUL OPERATIUNII: COTIZATIE

2. Direct la trezorierul AORR.

 

Asteptam xerocopiile documentelor descrise mai sus pe adresa de mail : ioanalstom@yahoo.com

Mai multe detalii despre inscriere puteti obtine la numarul de telefon : 0721201457-Col.(r) Cercheaza Ioan

 

* Se plătește  în funcție de luna înscrierii și reprezintă fracție din cotizația aferentă perioadei respective.

Cererea de inscriere se analizeaza in cadrul ședințelor Consiliului Director și se validează în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

bottom of page