top of page

 

S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI OFIŢERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA

(AORR)

 

 

 

CAP.I DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România, denumită în continuare AORR, este o organizaţie neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonomă şi apolitică, înfiinţată în temeiul art. 40 din Constituția României, ce statuează dreptul la libera asociere și al Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2. (1) AORR este organizată şi funcţionează, sub auspiciile Statului Major General al Armatei României, în baza Actului Constitutiv şi a prezentului Statut. Șeful S.M.G. poate fi președinte de onoare al asociației.

(2) Simbolurile AORR sunt: sigla, steagul, fanionul și insigna de membru.

(3) AORR are propriul site și poate edita publicații de specialitate. 

Art.3. AORR este constituită pe durată nelimitată și are sediul în Bucureşti, Str.Theodor Speraţia nr.106, bl. S24, Sc.2, ap.34, sector 3. Sediul poate fi mutat la altă adresă, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. 

Art.4. În calitate de membră a Confederației Interaliate a Ofițerilor de Rezervă CIOR – NATO, AORR participă la activitățile organizate de  CIOR, precum și la cele realizate în parteneriate cu asociații și organizații din ţară și străinătate.

 

CAP.II SCOPUL ŞI OBIECTIVELE AORR

 

Art.5. Scopul AORR este de a valorifica experiența și competenţa profesională ale ofițerilor în rezervă și ale ofițerilor rezerviști voluntari, pentru a contribui la promovarea intereselor, valorilor și obiectivelor  naționale și euroatlantice de securitate, în conformitate cu Constituția României, Strategia Națională de Apărare a României și cadrul normativ euroatlantic și de a acorda consultanță și expertiză pe probleme specifice. AORR antrenează în realizarea obiectivelor sale maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în rezervă, precum și rezerviștii voluntari. 

 

Art.6. Obiectivele AORR sunt:

 • Să menţină şi să dezvolte dragostea faţă de patrie şi drapelul naţional, respectul faţă de Constituţie, legile ţării şi Armata României.

 • Să cultive şi să dezvolte sentimentele de stimă, respect şi ataşament faţă de valorile democraţiei, să sprijine realizarea obiectivelor apărării naţionale şi pe cele ale apărării colective în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

 • Să dezvolte sentimentele datoriei de apărare a țării, al solidarității și cooperării între ofițerii în rezervă din toate categoriile de forțe ale armatei, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și legăturile de prietenie și colaborare cu ofițerii din asociațiile militare similare din statele membre NATO și UE.

 • Să contribuie la profesionalizarea ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților în rezervă și să ajute la integrarea lor în efortul apărării naționale și colective.

 • Să contribuie prin proiecte și propuneri la susținerea intereselor militarilor în rezervă și a familiilor acestora, precum și la creşterea calităţii vieții lor, la standardele impuse de statutul României de stat membru NATO și UE.

 • Să promoveze contactele și coeziunea între forțele active și cele de rezervă, prin acţiuni de cooperare cu asociaţii similare, membre ale CIOR, potrivit acordurilor bilaterale şi statutului acestei confederaţii.

 • Să contribuie la selecția, pregătirea şi instruirea candidaților pentru profesia de ofițer, maistru militar, subofițer, gradat sau soldat voluntar.

 • Să cultive respectul faţă de memoria eroilor care s-au jertfit  pentru libertatea, independenţa şi suveranitatea României și în misiunile internaționale sub egida NATO, UE și altor organizații internaționale, pentru democraţie şi păstrarea fiinţei naţionale şi să contribuie la educarea tinerei generaţii în spiritul dragostei faţă de ţară, de trecutul glorios şi tradiţiile de luptă ale armatei și ataşamentului faţă de poporul român.

 • Să contribuie la modernizarea cadrului legal al apărării naționale și al apărării colective, să promoveze interesele armatei pentru înzestrarea cu mijloace de luptă moderne și dezvoltarea industriei naționale de apărare.

 • Să promoveze activ în societatea românească interesele sistemului național de apărare, să ia atitudine fermă împotriva politicilor și practicilor de denigrare a armatei și intereselor naționale.

 • Să contribuie la diseminarea cunoștințelor în domeniile științei și tehnologiei militare, planificării militare și planificării apărării.

 • Să dezvolte camaraderia între  membrii săi și să stimuleze colaborarea cu alte structuri asociative și profesionale, cu precădere, din sistemul național de apărare.

 • Să contribuie la armonizarea relațiilor dintre militari și societatea civilă și să sprijine integrarea în societatea civilă a personalului trecut în rezervă.

 

Art. 7. În vederea realizării scopului şi a obiectivelor sale, AORR  desfăşoară următoarele activităţi:

 • Informează periodic membrii asociației cu privire la obiectivele securității naționale și internaționale, evoluțiile din spațiul euroatlantic și în zona geostrategică a României, precum și în legătură cu lecțiile învățate din participarea militarilor români la acțiuni militare sub egida NATO și UE.

 • Informează membrii asociației asupra modificărilor sau demersurilor legislative din domeniul apărării naționale și colective, și elaborează propuneri de de imbunătătire a cadrului legislativ în materie. 

 • Participă la parteneriate naționale și internaționale și realizează schimburi de experiență în domeniul rezervei militare cu asociaţii din statele partenere, membre NATO și UE.

 •  Contribuie la organizarea unor activităţi aplicativ-militare, de instruire şi sportive, în vederea stimulării interesului pentru perfecţionarea pregătirii militare individuale a ofiţerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților în rezervă și  a celor voluntari.

 • Asigură sprijin pentru promovarea intereselor membrilor săi și înfiinţează organisme proprii de protecţie socială a rezerviștilor.

 • Realizează proiecte şi înaintează propuneri instituţiilor competente în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor propuse.

 • În calitate de solicitant sau de partener, accesează fonduri europene în scopul perfecționării resurselor umane, al dezvoltării bazei materiale de agrement, precum și pentru resolvarea unor probleme sociale pentru categoriile de personal pe care le reprezintă.

 

CAP.III MEMBRII AORR - MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE Şl PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU

 

 Art.8. (1) AORR este constituită din membri, membri de onoare, membri susținători și membri asociați.

(2) Membrii AORR pot fi generali și ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari proveniți din toate categoriile de forțe ale armatei și celelalte structuri ale sistemului național de apărare care au această calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, îndeplinesc criteriile statutare şi s-au înscris în AORR. Generalii și ofițerii membri AORR care trec în retragere își pot păstra calitatea de membri ai asociației, cu avizul Consiliului Director.

(3) Membrii de onoare sunt personalități marcante  ale vieții  publice care sprijină AORR în realizarea obiectivelor sale şi contribuie la creșterea prestigiului acesteia.

(4) Membrii susținători pot fi persoane fizice si juridice care sprijină, în mod substanțial, AORR, contribuind din punct de vedere material, financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului şi a obiectivelor acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia. Ei sunt invitaţi la activităţile organizate de AORR. Această calitate se atribuie de către Consiliul Director.

(5) Membrii asociați pot fi maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în rezervă, precum și rezerviști voluntari.

Art.9. Calitatea de membru al AORR  și  calitatea de membru asociat  se acordă de către Consiliului Director pe baza cererii de înscriere prin care solicitantul declară că este de acord cu prevederile statutului și celelalte reglementări specifice, a livretului militar/legitimației de rezervist, precum și pe baza dovezii de achitare a cotizației.

Art.10. (1) Calitatea de membru al AORR se pierde la cerere sau prin excludere.

(2) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al AORR acele fapte care, direct sau indirect sunt îndreptate împotriva intereselor naţionale ale României, NATO și UE, precum şi împotriva democraţiei, drepturilor universale ale omului, ori propagă xenofobia, şovinismul, rasismul, intoleranţa religioasă şi extremismul de orice fel.

(3) Sunt excluși prin decizie a Consiliului Director membrii AORR care:

a) nu respectă Statutul AORR;

b) sunt condamnaţi, prin sentinţă judecătorească definitivă la pedepse privative de libertate;

c)  nu plătesc timp de un an cotizaţia;

d) aduc prejudicii materiale și morale AORR;

e) fac declarații publice în numele AORR, fără acordul organelor de conducere.

 

CAP.IV DREPTURI Şl ÎNDATORIRI ALE MEMBRILOR AORR

 

 Art.11. Membrii AORR. au următoarele drepturi:

 • Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale AORR.

 • Să participe la şedinţele Adunării Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor de interes general ale AORR.

 • Să fie informaţi, periodic sau la cerere, despre activitatea desfăşurată de organele de conducere.

 • Să participe la activităţile interne şi internaţionale organizate de AORR.

 • Să participe la activități specifice forțelor de rezervă, să mediatizeze obiectivele și rezultatele în mass media românești și, după caz, străine.

 • Să se retragă din AORR, notificând Consiliul Director. 

 • Să primească gratuit materialele editate de AORR și să beneficieze de gratuități sau taxe preferențiale la evenimente organizate de asociație.

 • Să recomande primirea de noi membri.


 Art.12. Membrii AORR au următorele îndatoriri:

 • Să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale AORR şi să acorde sprijin pentru desfășurarea activităţii asociației.

 • Să cunoască statutul cadrelor militare, să respecte şi să aplice cu consecvență prevederile acestuia referitoare la cadrele militare în rezervă.

 • Să cunoască strategia de apărare naţională a Românei, principalele concepte strategice ale NATO, precum și doctrinele categoriilor de forțe.

 • Să contribuie la consolidarea AORR printr-o atitudine activă, concretă şi pragmatică, prin promovarea consecventă a principiilor acesteia, stabilite de Statut, precum şi prin atragerea de noi membri.

 • Să acţioneze pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse și să nu angajeze AORR în nici o activitate, fără a avea mandat din partea Consiliului Director.

 • Să aibă preocupări şi manifestări compatibile cu calitatea de rezervist şi să dovedească, în orice împrejurare, stimă şi respect faţă de militarii armatelor aliate.

 • Să nu desfăşoare în cadrul AORR, sau cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta, activităţi de propagandă politică în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau formaţiune politică.

 • Să participe la adunările generale și la celelalte activități ale AORR.

 • Să păstreze confidențialitatea activităților asociației atunci când asemenea cerințe sunt adoptate de Adunarea Generală sau Consiliul Director.

 • Să achite cotizația stabilită, în termenele stipulate.
   

CAP.V. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL

 

Art.13. AORR are următoarele structuri și organe de conducere şi control:

 • Adunarea Generală;

 • Consiliul Director;

 • Cenzor;

 • Filialele Teritoriale.

Art.14. Organele de conducere în întregul lor şi fiecare dintre membrii acestora răspund, de întreaga activitate, în faţa Adunării Generale.

 Art.15. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al AORR şi cuprinde totalitatea membrilor săi.

 Art.16. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv extraordinară, după cum urmează:

 1.  În sesiune ordinară o dată pe an, și în  în sesiuni extraordinare pentru rezolvarea unor probleme importante, de competența Adunării Generale, care nu suferă amânare.

 2.  Adunarea Generală se convoacă, în şedinţă ordinară, cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei sau, în situaţii deosebite, în şedinţă extraordinară, cu cel putin 3 zile înainte

 3.  Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director.

 4.  Convocarea adunărilor extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi dintre membrii AORR.

 5.  Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată ce se va situa între a 7-a şi a a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se consideră statutar constituită cu orice număr din membri de drept prezenţi.

 

Art.17. (1) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor AORR.

Art.18. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenţi, cu excepţia aprobării şi modificării Statutului, când trebuie întrunită o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.

Art.19.  (1) Fiecare membru al AORR are dreptul la un singur vot.

(2) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal de către un secretariat desemnat de către Consiliul Director.

(3) Adunarea Generală este condusă de către Preşedinte sau de un membru al Consiliului Director, desemnat de către acest organ de conducere,  în caz de incapacitate a Preşedintelui.(4) Lipsa nemotivată a oricărui membru la două şedinţe consecutive ale Adunării Generale atrage pierderea dreptului de a fi ales în organele de conducere şi în organismele de lucru ale AORR.

(5) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor probleme, pe baza unei cereri formulate în scris, adresate Colegiului Director cu cel puţin 5 zile înainte de data la care va avea loc Adunarea Generală.

(6)  Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului, sunt obligatorii, chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

 Art.20. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale AORR, precum şi a planului anual cu principalele activităţi;

 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

 4. alegerea şi revocarea cenzorului;

 5. modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului AORR;

 6. dizolvarea şi lichidarea AORR, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

 7. aprobă sigla, diploma  şi insigna AORR;

 8. aprobă afilierea AORR la o federaţie, uniune etc din țară și străinătate;

 9. aprobă participarea la programe şi parteneriate cu structuri similare din ţară şi străinătate;

 10. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut.

 

Art.21. La şedinţele Adunării Generale pot fi invitaţi și reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naționale, celorlalte structuri ale Sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, ai altor instituţii cu care AORR colaborează, reprezentanţi ai mass-media, precum şi ai altor asociaţii. 

Art.22. (1) Consiliul Director al AORR este organul executiv de conducere şi administrare al asociaţiei în intervalul dintre şedinţele Adunării Generale şi este ales pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

 (2) Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reînnoite de către Adunarea Generală.

Art.23. Consiliul Director se compune dintr-un număr impar de membri și este format din: președinte, președinte executiv, vicepreședinți, secretar general, membri. Numărul de membri este stabilit de Adunarea Generală.

 

Art.24. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. elaborează și aprobă ROF;

 2. asigură conducerea activității AORR în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării Generale, în conformitate cu prevederile prezentului statut;

 3. pregăteşte şedinţele Adunării Generale şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;

 4. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;

 5. elaborează și prezintă Adunării Generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul anterior, proiectul planului anual de activități şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul viitor;

 6. încheie acte juridice în numele AORR;

 7. aprobă înfiinţarea filialelor teritoriale;

 8. stabilește cuantumul cotizației anuale pentru membrii AORR;

 9. hotărăşte schimbarea sediului AORR;

 10. aprobă organigrama şi politica de personal ale structurilor AORR;

 11. stabileşte personalul din cadrul AORR care urmează să fie remunerat, precum şi indemnizația acestuia;

 12. acceptă donaţiile şi sponsorizările făcute AORR în condiţiile respectării legilor în vigoare;

 13. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

Art.25 (1) Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate, în faţa Adunării Generale.

(2) Fiecare membru al Consiliului Director răspunde individual pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

 

Art.26.(1) Consiliul Director se întruneşte, de regulă, lunar şi asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Președintele executiv poate solicita întrunirea acestuia ori de câte ori este nevoie pentru luarea unor decizii care nu suportă amânare.

(3) Președinții Filialelor Teritoriale, cel al Comitetului maiștrilor militari, subofițerilor în rezervă și voluntari  precum și al Comitetului gradaților și soldaților în rezervă și voluntari pot fi invitați să participe  la ședințele Consiliului Director.

Art. 27. Controlul financiar al AORR este asigurat de o comisie de cenzori aleasă de Adunarea Generală, formată din persoane cu pregătire juridică și economico-financiară, care are următoarele sarcini: 

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul AORR şi întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale;

 2. aduce la cunoştinţă Consiliului Director modificările legislative în domeniu, situaţiile privind încălcările dispoziţiilor legale, precum şi  neregulile constatate în ceea ce priveşte evidenţa patrimoniului AORR;

 3. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 

 4. președintele comisiei de cenzori participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

 5. durata mandatului cenzorului este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii; 

 6. membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 28. Filialele Teritoriale au rolul de înfăptuire a politicilor AORR și pot fi formate din minim 3 membri.

CAP.VI PATRIMONIUL AORR

 

Art.29. Veniturile AORR pot proveni din:

 1. cotizaţii;

 2. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;

 3. donaţii și sponsorizări;

 4. alte venituri prevăzute de lege. 

Art.30. Mijloacele băneşti ale AORR se păstrează în cont bancar.

Art.31. Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget, pe bază de acte justificative legale, aprobate de preşedintele executiv al AORR.

Art.32. Membrilor organelor de conducere și  celor desemnați de acestea li se poate deconta valoarea cheltuielilor de delegare şi de transport pe timpul deplasării în interesul AORR, numai pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse.

 

CAP.VII DIZOLVAREA Şl LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

Art.33. AORR se dizolvă prin hotărâre a Adunării Generale consfințită prin hotărâre judecătorească.

Art.34. Dizolvarea AORR are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii. Bunurile rămase în urma lichidării AORR, vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător. 

 

CAP.VIII DISPOZIŢII COMUNE Şl FINALE

 

Art.35 AORR are ștampilă proprie precum și cont la bancă deschis în condițiile legii.

Art 36. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a AORR, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai sub formă scrisă cu îndeplinirea reglementărilor legale.

 Art.37. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a AORR.

 

bottom of page